Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Wersja teorii organicystycznej sformułowana przez Maslowa

Koncepcja biosfery, obejmującej zarówno organizm, jak i jego środowisko, nie jest w pełni udanym rozwiązaniem problemu, w jaki sposób połączyć osobę i świat jakimś rodzajem holistycznego związku. Przy lekturze Angyala zaskakuje jego skłonność do traktowania organizmu i środowiska nie jako dwóch biegunów jednego globu, lecz jako odrębnych bytów, które oddziałują wzajemnie na siebie. Wbrew swej koncepcji wszechobejmującej biosfery, Angyal pisze w taki sposób, jak gdyby nadal polegała ona na przeciwstawieniu organizmu środowisku. Środowisko oddziałuje na daną osobę, a osoba ta oddziałuje na środowisko: nie wydaje się, by zachowywały się one jak komponenty jednego systemu. Podczas gdy Lewin sam wpadł w pułapkę świata czysto psychicznego, Angyal wydaje się zagubiony w całym wszechświecie. Gdy tylko Angyal omawia konkretne problemy dotyczące organizacji, dynamiki czy rozwoju osobowości, musi odłożyć na bok koncepcję kosmicznej całości i traktować organizm i środowisko jako odrębne systemy, choć uzależnione od siebie i oddziałujące na siebie nawzajem.

Wersja teorii organicystycznej sformułowana przez Maslowa może wywrzeć większy wpływ od pozostałych. Maslow był niestrudzonym i jasno formułującym swe myśli pisarzem i wykładowcą. Ponadto stał się on jednym z czołowych przedstawicieli psychologii humanistycznej, która przemawia do wielu psychologów. Gdy czyta się prace Maslowa, trudno niekiedy oddzielić to, co naukowe, od tego, co jest inspiracją. Niektórzy krytycy sądzą, że psychologia humanistyczna jest w większym stopniu świeckim odpowiednikiem religii niż psychologią naukową. Inni sądzą, że wkład przedstawicieli psychologii humanistycznej we wzbogacenie empirycznych podstaw psychologii był niewspółmierny do liczby ich prac o charakterze spekulatywnym. Niektórzy psychologowie oskarżają „humanistów” o przyjmowanie za prawdę tego, co jest dopiero hipotezą, o mylenie teorii z ideologią oraz o zastępowanie badań retoryką. Pomimo tych zarzutów skierowanych przeciw temu rodzajowi psychologii, jaką reprezentuje Maslow, jest wielu psychologów, dla których ten punkt widzenia jest atrakcyjny, ponieważ usiłuje uporać się z istotnymi i aktualnymi problemami ludzkimi.

Rekapitulując możemy powiedzieć, że teoria organicystyczna, mimo wszystkich swoich słabości, stara się naprawić zło, które wyrządził Descartes trzysta lat temu. Teoria ta podkreśla z uporem, że organizm nie jest systemem podwójnym składającym się z dwu bytów, psychiki i ciała, z których każdy kieruje się własnymi zasadami, lecz jedną całością składającą się z wielu funkcji cząstkowych. Za popieranie i upowszechnianie tej zasadniczej koncepcji stanowisko organicystyczne w pełni zasługuje na uznanie, jakim się cieszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.