Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Warunkowanie wyższego rzędu

Właściwością niezmiernie ważną bodźca warunkowego jest to, że w pewnych przypadkach może on zastąpić bodziec bezwarunkowy. Jeśli bowiem po bodźcu obojętnym dla osobnika eksponuje się wielokrotnie bodziec warunkowy, wywołujący dobrze utrwaloną reakcję warunkową, to po pewnym czasie reakcja ta zacznie występować również przy izolowanym działaniu bodźca dotychczas obojętnego. W ten sposób tworzą się odruchy drugiego i wyższych rzędów.

Na zasadzie warunkowania wyższego rzędu wytwarzają się u człowieka związki między przedmiotami konkretnymi a ich odpowiednikami słownymi. W ten sposób człowiek jest zdolny do odbierania dwu rodzajów sygnałów. Pierwszy układ sygnałów, wspólny dla zwierząt i człowieka, to przedmioty otaczającego świata działające na narządy zmysłowe. Drugi układ sygnałów, właściwy tylko człowiekowi, to mowa. Na skutek wytwarzania się związków czasowych między słowami a konkretnymi przedmio- tami, słowa stają się sygnałami oznaczonych przez nie pizedmiotów. Według Pawłowa, drugi układ sygnałów powoduje, że człowiek umie myśleć abstrakcyjnie. Stosunek między pierwszym a drugim układem sygnałów wyznacza ponadto w pewnym stopniu osobowość człowieka (typ artysty, myśliciela).

Proces wytwarzania się związku czasowego przebiega w korze mózgowej. Opierając się więc na wynikach badań nad odruchem warunkowym, Pawłów sformułował teorię, która miała wyjaśnić fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania kory mózgowej, a w szczególności mechanizm uczenia się. Zdaniem Pawłowa, w tworzeniu się związku czasowego biorą udział różne części układu nerwowego, które określa on mianem luku danego odruchu. W skład łuku odruchu warunkowego czy bezwarunkowego wchodzi receptor (aparat odbiorczy dla danego bodźca), włókna nerwowe przewodzące procesy nerwowe do ośrodka korowego odruchu, dany ośrodek korowy i efektor, tj. narząd, w którym zachodzi reakcja. Należy nadmienić, że przez pcjęcie ośrodka Pawłów rozumiał zespół komórek spełniających tę samą czynność, bez względu na ich lokalizację. Odruch warunkowy wytwarza się wówczas, gdy zostanie przetorowana droga między ośrodkiem korowym bodźca warunkowego i bezwarunkowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.