Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

STRUKTURA BIOSFERY

Angyal utworzył nowy termin – biosfera, mający przekazać jego koncepcję holistycznej jedności, która obejmuje zarówno jednostkę, jak i środowisko, „nie jako oddziaływające nawzajem na siebie części, niejako składniki istniejące niezależnie, lecz jako aspekt jednej rzeczywistości, które można rozdzielić jedynie przez abstrahowanie” (Angyal, 1941, s. 100). Biosfera nie odnosi się wyłącznie do procesów somatycznych, jak sugeruje ta nazwa, lecz obejmuje również procesy psychiczne i społeczne.

Dziedzina psychiczna składa się z symbolicznych funkcji organizmu – spostrzegania, myślenia, zapamiętywania, wyobrażania itp.: dziedzina społeczna składa się z interakcji jednostki ze społeczeństwem.

Aczkolwiek biosfera jest niepodzielną całością, to jednak jest ona zorganizowana w taki sposób, że składa się z systemów strukturalnie połączonych ze sobą. Zadaniem uczonego opowiadającego się za teorią organicystyczną jest zidentyfikowanie tych linii demarkacyjnych w biosferze, które są wyznaczane przez naturalną strukturę całości. Te linie podziału określają rzeczywiste holistyczne jednostki biosfery.

Najważniejszym i najbardziej podstawowym podziałem, jaki można przeprowadzić w biosferze, jest podział na organizm, zwany podmiotem, oraz środowisko, zwane obiektem. Organizm stanowi jeden biegun biosfery, środowisko – drugi biegun, cała dynamika życia składa się z interakcji między tymi dwoma biegunami. Angyal utrzymuje, że ani same procesy organizmu, ani same zdarzenia środowiskowe nie odzwierciedlają rzeczywistości: to raczej wydarzenia biosferyczne (biospheric occur- renceś), mające charakter dwubiegunowy, są tą rzeczywistością, którą muszą się zajmować uczeni, reprezentujący nauki biologiczne i społeczne. „Zamiast badać «organizm», «środowisko» i ich interakcję, proponujemy, by badać życie jako jednolitą całość i starać się opisać organizację i dynamikę biosfery” (1941, s. 100-101).

Angyal przyznaje, że można przeprowadzić rozróżnienie między procesami, które w większym stopniu podlegają dominacji organizmu, a procesami kierowanymi bardziej przez środowisko, aczkolwiek procesy nie mogą nigdy być wyłącznie jednego lub drugiego rodzaju. Zawsze są one procesami biosferycznymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.