Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Stresor rodzinny a białaczka

Stresor rodzinny określany jest tu jako takie wydarzenie lub okoliczność życiowa, których siła jest wystarczająco duża, aby wywołać określoną zmianę w systemie rodzinnym. Stresor rodzinny nie jest elementem wydarzenia stresowego, ale odnosi się do napięć wywołanych przez stresor.

Kryzys rodzinny odnosi się do wielkości dezorganizacji lub niekompetencji istniejącej w rodzinie, której zasoby sił i środków są nieadekwatne do sprostania wymaganiom sytuacji stresowej (Radochoński 1987 s. 74). Kompetencja definiowana jest w terminach efektywności sposobów reagowania jednostki (rodziny), gdy jest ona skonfrontowana z sytuacją problematyczną (Eiser 1991 s. 6). Choroba stanowi jeden ze źródeł stresu. W literaturze przedstawiane są różne jego aspekty:

– 1) fizyczne czynniki stresu (dające się łatwo ująć w kategoriach ilościowych, nadające się do opisu zewnętrznego środowiska życia człowieka), np. hałas, wibracje:

– 2) chronobiologiczne czynniki stresu, czyli czynniki ujmujące relację „człowiek – czas”, począwszy od czynności bioelektrycznej serca czy mózgu, aż do bardzo ogólnych relacji, takich jak relacja do przeszłości, teraźniejszości, przyszłości:

– 3) psychologiczne czynniki stresu, które dotyczą relacji do psychologicznych skutków wynikających z napięć emocjonalnych, z nadmiernych obciążeń psychicznych: można tu wymienić takie źródła stresu jak zakłócenia (wpływ szczególnych okoliczności zmuszających do większego wysiłku), zagrożenia (fizyczne, społeczne, wartości), deprywacje (począwszy od bodźcowej, skończywszy na kulturowej i społecznej, do której należy również izolacja szpitalna):

– 4) socjologiczne czynniki stresu, które obejmują takie aspekty środowiska jak: przyroda, otoczenie kulturowe (normy, wartości, cele społeczeń- stwa), otoczenie technologiczne np. stan wiedzy i narzędzi pracy (Terelak 1995 s. 68 i nn.).

Podejście systemowe w badaniach nad stresem w odniesieniu do rodziny pojawiło się w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy to wzrosła liczba prac poświęconych rodzinie jako systemowi determinującemu zdrowie i chorobę. W swoich badaniach zajmowali się tym Beavers, Bowen, Hill, Framo, Minuchin, Bishop, Epstein, Levin, Lazarus i inni (Radochoński 1984 s. 56 i nn.). Człowiek, rodzina w poszczególnych etapach rozwoju narażeni są na trudne sytuacje, których siła oddziaływania i czas są różne. Część z nich pojawia się jednak w sposób nagły, niespodziewany, ma dużą siłę oddziaływania i trwa długi okres czasu.

Radochoński (1987 s. 8) do najważniejszych cech sytuacji stresowej o dużej sile oddziaływania zalicza: nagłość wystąpienia, duży stopień zagrożenia dla zdrowia lub życia całego systemu lub jednostki, niepewność co do późniejszej konsekwencji sytuacji, poczucie bezradności, konieczność wprowadzania zmian w dotychczasowym stylu życia rodziny. Zmodyfikowany przez Burre’a, Selye’ego, Lazarusa i Mikhaila model kryzysu rodzinnego Hille’a wyłania teorię stresu rodzinnego z ogólnej teorii stresu. Model ten wyodrębnia czynniki, które wpływają na powstanie stresu rodzinnego (Radochoński 1987 s. 57 i nn.):

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.