Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Stosunek psychologii społecznej do socjologii – kontynuacja

Ze strony socjologów wypowiedział się na temat zadań psychologii społecznej również Jan Szczepański. Jego zdaniem właściwym celem psychologu społecznej jest: „badanie i wyjaśnianie zjawisk psychicznych powstających w związku z uczestniczeniem człowieka w zbioro- wościach społecznych i kulturze”1. Jak widzimy, określenie powyższe różni się od poprzednio wymienionych tym, iż jako przedmiot badań psychologii społecznej wymienia wyraźnie „zjawiska psychiczne”, co nadaje tej definicji charakter par excellence „psychologiczny”. Do tego aspektu określenia podanego przez Szczepańskiego wrócimy jeszcze później, na razie ograniczymy się do stwierdzenia, że i ono, choć w sposób mniej wyraźny, zdaje się punkt ciężkości psychologii społecznej umieszczać w jednostce jako uczestniku życia grupowego.

Przedstawiliśmy w ten sposób poglądy szeregu kompetentnych autorów na przedmiot psycho logii społecznej i jej stosunek do socjologii. Idzie teraz o to, czy poglądy te będziemy mogli uznać za słuszne i oprzeć się na nich w dalszych naszych rozważaniach. Otóż trudno zaprzeczyć, że są one przynajmniej częściowo słuszne. Niewątpliwie psychologia społeczna, z tej właśnie chociażby racji, iż jest psychologią, nie może zapomnieć o jednostce. Trudno byłoby oczekiwać, iż właśnie ona interesować się będzie przede wszystkim czy też wyłącznie grupą jako całością, z pominięciem jednostek. Jest niewątpliwie zadaniem psychologii społecznej śledzenie zachowania się jednostki na tle kontekstu społecznego. Wątpliwa natomiast wydaje się słuszność żądania, by ograniczała się ona tylko do jednostek, chociażby nawet rozpatrywanych w ramach więzi społecznej, wstrzymując się zasadniczo od psychologicznej analizy samego życia grupowego. Trudno nie widzieć, że pomyślana w ten sposób linia demarkacyjna jest fikcją, której nie trzyma się naprawdę ani socjologia dzisiejsza, ani społeczna psychologia. Jeśli chodzi o socjologów, wystarczy powołać się chociażby na F. Znanieckiego, który wyróżniając w socjologii cztery działy (teorie) wymienia obok teorii grup społecznych teorię indywiduów społecznych. Tak zatem socjologia, zdaniem tego autora, interesuje się nie tylko grupami, ale także jednostkami, chociaż z zastrzeżeniem, że są to indywidua społeczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.