Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Stanowisko wśród teoretyków uczenia się

Poddano również krytyce założenie, że redukcja bodźców popędowych działa jako wzmocnienie. Sam Miller wspomniał wielokrotnie (zob. na przykład Miller, 1959), że chociaż uznał hipotezę redukcji popędu za bardziej atrakcyjną niż jakakolwiek z istniejących obecnie rywalizujących hipotez, to jednak ma wątpliwości co do jej ostatecznej poprawności. Nieco później przedstawił on prowizorycznie koncepcję, którą uważa za alternatywną wersję hipotezy redukcji popędu (Miller, 1963). Jak sugeruje Miller, w mózgu może być jeden lub więcej mechanizmów aktywizujących, które są wprawiane w ruch przez zdarzenia powodujące redukcję popędu. Te mechanizmy aktywizujące (,,go” mechanisms) służą do intensyfikowania czy zwiększania energii zachodzących reakcji wywoływanych przez bodźce sygnałowe, a te intensywne reakcje są wyuczane na zasadzie samej bliskości. Uruchomienie mechanizmu aktywizującego jest również reakcją i podobnie jak inne reakcje może być uwarunkowane na zasadzie bliskości. Tak więc bodziec poprzednio obojętny może uzyskać zdolność uruchamiania mechanizmu aktywizującego dzięki temu, że poprzednio towarzyszył uruchomieniu tego mechanizmu.

Obecnie wśród teoretyków uczenia się dominuje stanowisko polegające na akceptowaniu zasady bliskości lub na całkowitym pomijaniu tego problemu. Na szczęście Dollard i Miller sugerują, że ich specyficzne hipotezy dotyczące wzmocnienia nie mają wpływu na główne twierdzenia w przeprowadzonej przez nich w kategoriach S – R analizie osobowości, tak że można przyjąć istotne aspekty ich teorii, nie akceptując ich dociekań na temat wzmocnienia. Konieczne jest tylko – stwierdzają ci autorzy – przyjęcie założenia, że zdarzenia powodujące szybką redukcję bodźców popędowych wzmacniają reakcje, z którymi pozostają w relacji bliskości, w tym sensie że czynią te reakcje bardziej dominującymi. Ponieważ dane eksperymentalne dowodzą, że – z nielicznymi może wyjątkami – bodźce redukujące popęd istotnie działają jako wzmocnienie, założenie to powinno zostać zaakceptowane bez trudu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.