Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

ROZWÓJ UCZUĆ I KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH U DZIECKA

Fizjologowie wyższych czynności nerwowych, przede wszystkim zaś Pawłów i przedstawiciele jego szkoły, wiążą sferę życia emocjo- nalno-popędowego z działalnością ośrodków podkorowych, natomiast przeżycia natury uczuciowej – z działalnością kory mózgowej. Funkcjonowanie ośrodków podkorowych wiąże się jednak ściśle z funkcją kory mózgowej. Z jednej strony kora mózgowa znajduje się pod wpływem impulsów płynących z podkory, z drugiej zaś strony czynności kory mózgowej regulują funkcje ośrodków podkorowych.

W okresie niemowlęcym czynności podkorowe wyraźnie dominują nad czynnościami korowymi, a tendencja do generalizacji procesów nerwowych wyraża się m.in. w łatwym przenoszeniu stanu pobudzenia z ośrodków podkorowych na korowe: ma to poważny wpływ na życie uczuciowe dziecka w tym okresie. Emocjonalne reakcje organiczne stanowią w wieku niemowlęcym zasadnicze tło, na którym kształtują się pierwsze reakcje uczuciowe dziecka o charakterze społecznym. W późniejszych latach życia ten stosunek kory do podkory i uczuć do emocji będzie ulegać stopniowym zmianom, idącym w kierunku podporządkowania czynności podkorowych – korowym.

Spośród struktur podkorowych najważniejszą rolę w powstawaniu emocji odgrywają: układ limbiczny, podwzgórze i układ siatkowaty (for- matio reticularis). Kierowane sądomich pobudzenia z narządów wewnętrznych, sygnalizujące aktualny stan organizmu, układy te zaś regulują wyrównywanie zakłóceń czynności wegetatywnych. W razie niezaspokojenia oodstawowych potrzeb biologicznych struktury podkorowe wyzwalają reakcje efektorowe o charakterze ekspresyjnym, opisywane przez psychologów jako reakcję emocjonalne. Funkcjonalne powiązanie układu lim- bicznęgo i podwzgórza z korą mózgową pozwala hamować żywiołowe reakcje ekspresyjne, a jednocześnie, dzięki wykształceniu się w ontoge- nezie funkcjonalnych układów czynnościowych, umożliwia zaspokajanie zaktywizowanych potrzebss.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.