Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Rozwój osobowo-społeczny według Freuda i Eriksona – kontynuacja

Na podstawie swych obserwacji Freud sformułował teorię Roszącą, iż każdy człowiek przechodzi w dzieciństwie przez szereg stadiów osobowo- emocjonalnych, i że dojrzała osobowość w ogromnym stopniu zależy od osobowo-społecznych interakcji dziecka z jego otoczeniem.

Pamiętasz zapewne z naszych rozważań w rozdziale 2., że Freud postulował istnienie pewnej wrodzonej siły popędowej, dzięki której jednostka może reagować emocjonalnie. W jego teorii siła ta, zwana id, kontrolowana jest przez struktury logiczne i moralne – przez ego i superego. Freud uważa, że w trakcie przechodzenia przez kolejne stadia dzieciństwa równowaga między tymi siłami zostaje ustalona lub też nie, w zależności od jakości naszych doświadczeń. Gdy już ustali się jakiś układ tych sił, ustala się także na dobre forma naszych zachowań na czas dorosłego życia. Tak więc, nasz rozwój osobowy jest zakończony, jako że ustalone zostają struktury osobowości.

Erik Erikson (ur. 1902 r.), jeden z uczniów Freuda, rozwinął koncepcję swego nauczyciela o przebywanych w dzieciństwie stadiach osobowo-społecznych, poszerzając ją o szereg stadiów obejmujących pełny cykl życiowy. W swej teorii Erikson próbował przedstawić: 1) znaczenie każdego z proponowanych ośmiu stadiów interakcji między jednostką a warunkami środowiskowymi – aktualnymi i przeszłymi, 2) ciągłość procesu rozwoju osobowości przez całe ludzkie życie.

Każde z eriksonowskich stadiów charakteryzują czynniki pozytywne i negatywne, związane z jakimś głównym celem rozwojowym w formie konfliktu o charakterze społecznym, który musi zostać w tym okresie rozwiązany.

Krótkie zestawienie kolejnych stadiów Eriksona ze stadiami Freuda przedstawia tabela 11-2. U Eriksona widzimy jak wielkie znaczenie przypisuje się interakcji między ego a wymogami społecznymi, charakterystycznymi dla społeczeństwa,

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.