Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Pzyczyny zapominania

O wpływie, jaki wywiera ten czynnik na to, co osobnik pamięta w życiu codziennym, świadczą przykłady cytowane przez różnych autorów Często wspomina się o osobach posiadających dobrą znajomość określonego języka, którą tracą niemal zupełnie po zmianie środowiska i pewnym okresie nieposługiwania się nim. Pocieszające jest to, że znajdując się ponownie w sytuacji, w jakiej zazwyczaj język ten używały, umiejętność tę opanowują niezmiernie szybko. Wiele osób mogłoby przytoczyć przykłady z własnego życia wskazujące, iż zmiana sytuacji bodźcowej prowadzi do zmniejszenia wskaźników efektywności uczenia się.

Przypuszczenie, iż jedną z głównych przyczyn zapominania są zmiany, jakim ulega sytuacja bodźcowa podczas pomiaru efektów uczenia się w porównaniu z sytuacją bodźcową występującą w trakcie uczenia się, popierają również badania dotyczące „rozgrzewki”. W eksperymentach tych próbuje się restytuować sytuację bodźcową, w jakiej odbywało się uczenie, stosując przed pomiarem efektów uczenia się odpowiednio dobraną „rozgrzewkę”. Zabieg ten zazwyczaj wpływa na podwyższenie uzyskiwanych wskaźników (s. 228). W kilku eksperymentach dotyczących transferu wykazano również, że jeśli osoba ucząca się przed przystąpieniem do wykonywania zadania testowego wykona pewne czynności podobne w jakimś stopniu do czynności testowej, szybkość uczenia się zadania testowego wzrośnie (Thune, 1950: Hamilton, 1950: Ammons, 1947). Wykonywanie tych dodatkowych czynności, zdaniem autorów badających to zjawisko, pomaga osobie uczącej się wdrożyć się do nauki i sprzyja wytworzeniu odpowiedniego nastawienia. Dla rozgrzewki można zastosować nazywanie kolorów, liter czy cyfr eksponowanych na tym samym aparacie, za pomocą którego eksponowano materiał testowy. Czynności te mają na celu restytuowanie przystosowania percepcyjnego i moto- rycznego osiągniętego przez osobnika w trakcie uczenia się, a zanikającego w przerwie między zakończeniem uczenia się a pomiarem jego efektów. Zadania wykonywane dla rozgrzewki powinny wprowadzać osobę uczącą się w pewien rodzaj czynności związanej z zadaniem testowym, nie dając możliwości ćwiczenia się w zadaniu będącym przedmiotem pomiaru. W badaniach dotyczących rozgrzewki stwierdzono, że wielkość wpływu rozgrzewki zależy cd kilku czynników: czasu, w jakim wykonuje się czynność rozgrzewającą: długości okresu, w którym wykonuje się zadania wdrażające: podobieństwa pomiędzy zadaniem testowym a zadaniem wykonywanym dla rozgrzewki oraz czasu dzielącego oba zadania.

Badania eksperymentalne nad wpływem rozgrzewki na pomiar efektów uczenia się

Kilku autorów stwierdziło tym lepsze wyniki, im dłużej trwała rozgrzewka. Sygnalizują oni jednak, że zbyt długo trwająca rozgrzewka może stracić swój korzystny wpływ na efektywność uczenia się (Irion, 1949).

Mówiąc o roli podobieństwa w rozgrzewce, uważa się na ogół, że im większe istnieje podobieństwo między czynnością testową a tą, którą wykonuje się dla rozgrzewki, tym większy jest jej wpływ na efekty pomiaru wyuczonego materiału. W badaniach dla „rozgrzewki” zazwyczaj używa się czynności podobnych do czynności będących przedmiotem pomiaru. Brak jednak szczegółowych danych, które usprawiedliwiałyby takie przypuszczenie. Rockway (1951), który poddał wnikliwej analizie podobieństwo między zadaniem testowym a zadaniem wykonywanym dla rozgrzewki, nawet przy największym podobieństwie obu zadań nie stwierdził, aby rozgrzewka podwyższała wyniki uzyskiwane w pomiarze efektów uczenia się.

Innym czynnikiem, od którego zależy wielkość wpływu wywieranego przez odpowiednio dobraną rozgrzewkę, zastosowaną przed pomiarem efektów uczenia się, jest odległość czasowa między czynnością wykonywaną dla rozgrzewki a czynnością testową. Nieliczne badania dotyczące tej zależności wykazują, że zastosowanie rozgrzewki bezpośrednio przed pomiarem efektów uczenia się daje znacznie lepsze rezultaty niż stosowanie jej w każdym innym okresie po wyuczeniu się materiału.

Badania eksperymentalne nad wpływem rozgrzewki na pomiar efektów uczenia się pozwalają przypuszczać, że zapominanie obserwowane zarówno w życiu codziennym, jak i w laboratorium może być w pewnym stopniu zmniejszane przez odpowiednio dobraną rozgrzewkę, zastosowaną przed pomiarem efektów uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.