Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Podstawowe pojęcia i reguły związane z oceną

Teraz, kiedy znamy już główne cele i funkcje oceny w kształceniu, dobrze będzie, jeśli zrozumiemy pewne podstawowe pojęcia i reguły, które będziemy musieli brać pod uwagę bez względu na obrane przez nas metody oceniania. Tak jak przy rozmaitych metodach dydaktycznych trzeba przestrzegać reguł teorii nauczania, tak i metody oceny muszą pozostawać w zgodzie z odnoszącymi się do niej pojęciami i regułami. Dopóki nie osiągniemy w tym zakresie możliwie największej harmonii, procedury oceniające, tak jak posunięcia dydaktyczne, będą całkowicie przypadkowe i intuicyjne, co w podobny sposób odbije się na przebiegu nauki.

Przy wszelkich pomiarach i ocenach procesu nauczania i uczenia się, bez względu na ich cel, obowiązuje reguła, by nasze czynności i narzędzia były możliwie najbardziej trafne (właściwe) i rzetelne (konsekwentne). Zrozumienie wszystkich zawartych w tej regule pojęć abstrakcyjnych pozwoli nam zbliżyć się do tak określonego ideału. Zacznijmy od przypomnienia odkrycia, które zrobiła Debra (jedna z uczennic pana Johnsona, występująca w rozdziale 6.) podczas lekcji arytmetyki poświęconej pojęciu i regułom szacowania. Debra, jak pamiętamy, wypowiedziała niezmiernie ważną regułę głoszącą, że „wszelkie pomiary są w istocie jedynie oszacowaniami rzeczywistości”.

W tej regule rozpoznajemy szczególny przypadek reguły nadrzędnej sformułowanej w rozdziale 2.: Prawda jest zawsze względna i przybliżona. Przyswajając sobie pojęcia i reguły pomiaru i oceny, powinniśmy stale uzmysławiać sobie regułę Debry. Musimy nieprzerwanie zdawać sobie sprawę z tego, że informacje, które zbieramy za pomocą naszych narzędzi pomiaru mają charakter względny i przybliżony. Nie możemy też zapominać o tym, że pomiary zdolności, umiejętności, zainteresowań i motywów naszych uczniów nie dają ich rzeczywistego obrazu ilościowego i jakościowego, lecz stanowią jedynie pewne oszacowanie. Powinniśmy mieć na względzie fakt, że w naszych szacunkach kryją się różnorodne potencjalne błędy związane najczęściej z nietrafnością i nierzetelnością naszych czynności i narzędzi pomiaru. Stąd wynika oczywista reguła, że nasze oszacowania są nie mniej i nie bardziej dokładne od naszych pomiarów. Dlatego też wartość naszych sądów oceniających i decyzji ograniczona jest przez stopień dokładności danych, jakie wyłuskujemy z własnych oszacowań. Poczyniwszy te zastrzeżenia przejdźmy do analizy najważniejszych pojęć abstrakcyjnych i reguł związanych z pomiarem i oceną. Zajmiemy się pojęciami trafności i rzetelności. Później, w dalszych fragmentach, zobaczymy, do jakiego stopnia te pojęcia i odpowiadające im reguły mogą być respektowane w rozmaitych metodach oceny zarówno w tradycyjnym nauczaniu grupowym, jak i przy bardziej zindywidualizowanych podejściach omawianych w rozdziale 12.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.