Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Przeprowadzanie badań za pomocą próbek czasowych

Innym sposobem notowania jest rejestracja graficzna. Można np. za pomocą punktów, oznaczyć poszczególne dzieci na przygotowanym z góry arkuszu i w czasie obserwacji łączyć liniami punkty oznaczające…

POPĘDY I TYRANIA NIEŚWIADOMOŚCI CZ. II

W zależności od ich genezy psychoanalitycy z reguły wyróżniają dwie klasy popędów. Do pierwszej z nich zalicza się popędy pierwotne, które są siłami wrodzonymi. Klasa ta nie jest zbyt liczna: należą…

POGLĄDY SKINNERA CZ. II

W swoich pracach najwięcej miejsca poświęcił Skinner badaniu zależności między wykonywaną reakcją a sposobem, w jaki stosowano wzmocnienie dodatnie. Wzmocnienie można stosować po każdej prawidłowej…

Oparte na kryterium testy inteligencji

W ćwiczeniach do rozdziału 11. nakłaniałem do zastanowienia się, jak wyglądałby test inteligencji oparty na piagetowskich stadiach rozwoju intelektualnego. Prosiłem też o rozważenie potencjalnej…

Warunkowanie wyższego rzędu

Właściwością niezmiernie ważną bodźca warunkowego jest to, że w pewnych przypadkach może on zastąpić bodziec bezwarunkowy. Jeśli bowiem po bodźcu obojętnym dla osobnika eksponuje się wielokrotnie…

BADANIA PODŁUŻNE CZ. II

Badania podłużne - to również najskuteczniejsza droga do sprawdzania słuszności przewidywania dalszych rezultat ó w na podstawie wcześniejszego stanu lub określonych warunków. Czy reakcja dziecka na…

ABRAHAM MASLOW CZ. II

Przyczyną tego niedocenienia koncepcji Angyala może być to, iż autor ten nie oparł swych teoretycznych dociekań na solidnej podstawie obserwacji klinicznych i badań eksperymentalnych. Aczkolwiek…

ROZWÓJ UWAGI, WYOBRAŹNI I PAMIĘCI W PRZEDSZKOLU

Uwaga dzieci w wieku przedszkolnym nie jest ani zbyt trwała, ani też przerzutna i podzielna. Dziecko zmienia często przedmioty zainteresowania, odrywa się od jednej czynności lub zabawy, aby przejść…

SYSTEM WYMIERZANIA SPRAWIEDLIWOŚCI

W społeczeństwie istnieje wiele elementów odgrywających rolę w wykrywaniu przestępstw i przeciwdziałaniu przestępczości. Razem tworzą one system wymierzania sprawiedliwości.

Rozwój pamięci w młodszym wieku szkolnym

Analiza wskaźników ilościowych potwierdziła już uprzednio ustalony fakt, iż z wiekiem szybkość zapamiętywania wzrasta. Jednocześnie wyjaśniono, iż nierówne jest tempo zmian związanych z wiekiem:…