Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Nauczanie w szkole podstawowej

Istnienie tych dwóch stanowisk ma dla Ciebie implikacje praktyczne. Kiedy zastanawiasz się, jak pomóc dzieciom w opanowaniu, zapamiętaniu i przeniesieniu na zasadzie transferu umiejętności i wiadomości należących do sfery poznawczej, musisz ustalić, które z Twoich celów można lepiej osiągnąć na ogół bardziej czasochłonną metodą odkryć, które zaś bardziej wydajną metodą przyswajania ze zrozumieniem. Nie ulega wątpliwości, że będziesz często korzystał z obu metod.

Istnieje wszakże jedna zasadnicza różnica w organizacji procesu dydaktycznego w zależności od metody. Przy metodzie odkryć przechodzi się zazwyczaj od rzeczy prostych do złożonych, od konkretnych do ogólnych. Przy metodzie rozumowo-recepcyjnej droga wiedzie zazwyczaj od rzeczy ogólnych do szczegółowych. Różnicę tę zilustrujemy na kilku przykładach.

Przypuśćmy, że uczysz w szkole podstawowej. W zakresie wiedzy społecznej sformułowałeś cele dydaktyczne, które nakładają na Twoich uczniów zadanie polegające na wymienieniu sześciu rodzajów pracowników służb społecznych i opisaniu ich obowiązków. Nauczanie nastawione na transfer oznacza w tym przypadku, że uczniowie będą później umieli posłużyć się konkretnym pojęciem pracownika służb społecznych przy rozwiązywaniu problemu polegającego na podjęciu decyzji, gdzie szukać określonego rodzaju pomocy czy usługi w podobnych społecznościach, wśród których, na stałe czy okresowo, mogą się kiedyś znaleźć. Rozwiązanie takich problemów da w rezultacie opanowanie takiej oto reguły: „Społeczności przypominające naszą własną mają podobnych pracowników służb społecznych”.

Nauczanie nastawione na transfer, a prowadzone za pomocą metody odkryć wymaga takiej organizacji procesu dydaktycznego, by spełnione były warunki uczenia się pojęć konkretnych. Przedstawiasz uczniom swoje cele: „Dziś zaczniemy się uczyć o pewnych ludziach, którzy w naszej społeczności pomagają innym. Kiedy skończymy ten etap naszej nauki, będziecie umieli nazwać tych ludzi i opisać, w jaki sposób pomagają innym. Później dowiemy się o pomaganiu ludziom w innych społecz- 248 nościach podobnych do naszej”.

Swoje postępowanie dydaktyczne rozpoczniesz prawdopodobnie od stworzenia konkretnych doświadczeń z Określonymi osobami „udzielającymi pomocy” w danej społeczności. Aby Twoi uczniowie naprawdę zrozumieli pojęcie pracownika służb społecznych, wykorzystasz obrazki, historie, filmy, wywiady, wycieczki i inne formy nadające się do przedstawienia poszczególnych osób udzielających pomocy. Za pomocą wskazówek i pytań naprowadzisz swoich uczniów na sformułowanie odpowiedniej definicji pojęcia, np. „pracownik służb społecznych, to osoba, która…”. Aby wykazać, że przyswoili sobie pojęcie nie czysto mechanicznie, lecz ze zrozumieniem, skłonisz ich do dokonania generalizacji tego pojęcia przez ustalenie czy inną, nieznaną im osobę można uznać za pracownika służb społecznych. Możesz to zrobić opisując uczniom, jakiego rodzaju pracę wykonuje ta osoba.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.