Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Murray i rada diagnostyczna

Murray kładzie duży nacisk na doniosłe znaczenie obserwatora czy psychologa jako narzędzia w badaniach psychologicznych. Aczkolwiek w ocenie osobowości możemy posługiwać się skalami ocen, zbiorami kategorii lub testami psychologicznymi, to jednak podstawą wszystkich tych narzędzi jest obserwacja prowadzona przez wrażliwego badacza lub klinicystę. Ze względu na tę podstawową pozycję obserwatora Murray jest przekonany, iż należy poświęcić więcej uwagi jego słabościom i włożyć więcej starań w udoskonalenie jego zdolności obserwacyjnych. Te rozważania skłoniły Murraya do uznania psychologa za najważniejszy „precyzyjny instrument” w badaniach psychologicznych.

Oczywistym sposobem skontrolowania i podniesienia jakości obserwacji jest wprowadzenie wielu obserwatorów rozpatrujących te same fakty z odmiennej perspektywy. Tak więc włączenie wielu badaczy do badań nad tą samą jednostką lub jednostkami daje szczególne korzyści w postaci wyeliminowania zniekształceń wynikających z tendencyjności poszczególnych obserwatorów oraz ograniczeń spowodowanych szczególnym charakterem danych. Nie tylko ostateczny wynik takiej grupowej obserwacji przewyższa zwykle rezultaty obserwacji indywidualnej, lecz ponadto członkowie takiej grupy udoskonalą swe zdolności obserwacyjne dzięki korekcyjnemu wpływowi obserwacji innych.

Powyższe względy skłoniły Murraya do zorganizowania rady diagnostycznej, składającej się z wielu obserwatorów badających te same osoby z różnych punktów widzenia, którzy następnie mieli sposobność przeprowadzenia końcowej dyskusji oraz dokonania syntezy z uzyskanych przez siebie różnorodnych informacji. Po okresie indywidualnej obserwacji, kiedy każdy badacz stosował wobec osób badanych swe specjalistyczne techniki, organizuje się konferencję, na której omawia się poszczególne osoby. Każdy badacz przedstawia uzyskane przez siebie dane i ich interpretację, a pozostali obserwatorzy mogą również podawać swe obserwacje i interpretacje, potwierdzając wnioski zawarte w sprawozdaniu lub sugerując wprowadzenie do niego pewnych zmian. Jeden z badaczy jest odpowiedzialny za opracowanie i przedstawienie syntezy każdego przypadku, lecz każdy członek rady ma nieograniczone możliwości przyczynienia się do sformułowania ostatecznej wersji diagnozy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.