Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Metoda największej drogi korelacyjnej

Metoda ta polega na pominięciu mniej istotnych i wyodrębnieniu najściślejszych powiązań między danymi. Zmienne zgrupowane z punktu widzenia ścisłości ich wzajemnych powiązań można przedstawić graficznie w postaci wykresu skalarnego.

Po zastosowaniu metody największej drogi korelacyjnej do analizy ścisłości związku między badanymi przez nas właściwościami pracy domowej uczniów, klas wyższych otrzymaliśmy wyniki przedstawione na rycinie 1.

Przede wszystkim należy podkreślić, że pierwszych 13 wskaźników, w istotny sposób związanych z siłą procesu pobudzenia, jest najściślej powiązanych między sobą: tworzą w ten sposób jednolity zespół, który określamy mianem indywidualnego stylu.

Dwa ostatnie wskaźniki, nie powiążane w sposób istotny z siłą procesu pobudzenia, wykazują związek z pozostałymi wskaźnikami na minimalnym poziomie istotności. Można tu wysunąć dwa przypuszczenia: wskaźniki te w ogóle nie są związane z siłą procesu pobudzenia i zależą, od innych właściwości typologicznych: ich związek z siłą procesu pobudzenia i uwarunkowanymi nią właściwościami pracy szkolnej nie jest bezpośredni, lecz działają tu inne, nie badane przez nas mechanizmy psychologiczne. W istocie rzeczy w przypadku aktywnej postawy wobec zajęć nadmierna odwracalność uwagi i trudności w przechodzeniu od jednej pracy do drugiej najczęściej są wywołane zaburzeniem tonusu czynności nerwowych i doprowadzają do ob- niżenia wyników w nauce. Zjawisko to nie zależy od właściwości ‚typu układu nerwowego. Różnice typologiczne mogą tu wystąpić chyba jedynie w dynamice zmian tonusu czynności nerwowych. Natomiast o wskaźnikach ściśle związanych z siłą procesu pobudzenia możemy powiedzieć, że właśnie dzięki ich uwa runkowaniu typologicznemu uczniowie są w stanie w sposób najbardziej Sprzyjający skutecznemu wykonaniu zadań szkolnych organizować swoje zajęcia, stwarzać sobie określone warunki pracy i używać określonych metod.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.