Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

ISTOTA I CZYNNIKI ROZWOJU

Krytykując koncepcje sprowadzające rozwój do dwóch czynników – dojrzewania, i uczenia się – L. S. W y g o t s k i ze swej strony wysuwa na plan pierwszy inne czynniki. Według niego, działanie na przedmiotach oraz obcowanie dziecka z dorosłymi – to podstawowe czynniki, które decydują o rozwoju i kształtowaniu nowych struktur psychicznych, rozwijają wyższe procesy życia psychicznego. Przyswajanie, w procesie uczenia się, ogólnoludzkiego doświadczenia jest ważną i specyficzną dla człowieka formą rozwojui0 Uwzględnianie całej złożoności procesu rozwoju psychicznego i szukanie – poza dwoma tradycyjnie wymienianymi – innych jeszcze czynników tego procesu, stało się, jak już wiemy, charakterystyczną tendencją psychologii radzieckiej: kładzie ona główny nacisk na rolę działania i uczenia się, o czym będzie jeszcze obszerniej mowa. Istota rozwoju i jego cechy charakterystyczne muszą już być dzisiaj ujmowane inaczej niż w uproszczonych schematach dawniejszych teorii.

Rozwój psychiki, która jest odzwierciedleniem obiektywnej rzeczywistości, należy rozumieć jako następujące okresowo, w rezultacie ilościowego wzrostu, zmiany jakościowe, tj. jako przebudowę całej odzwierciedlającej działalności rosnącego człowieka, jej doskonalenie się i komplikowanie. „Istota rozwoju psychicznego polega – zdaniem S, L. Rubin- sztejna (1962, s. 134) – na ciągłym powstawaniu, w działaniu i poznaniu, nowych form odzwierciedlenia rzeczywistości. Przejście na wyższy stopień odzwierciedlenia przejawia się zawsze w większej możliwości czynnego i poznawczego wnikania w rzeczywistość (…) W toku tego. rozwoju niejednokrotnie przekształca się cała osobowość dorastającego człowieka, w miarę tego, jak nagromadzanie się zmian ilościowych prowadzi do gruntownej zmiany jakościowej głównych jej właściwości, które kształtują się i przejawiają we Wzajemnych stosunkach jednostki ze światem otaczającym, w zmieniających się formach działania i we wzajemnych stosunkach z ludźmi” (tamże, s. 225).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.