Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Eksperymenty z nauczaniem

Eksperymenty z nauczaniem w niższych klasach szkół radzieckich dowiodły na przykład, że dziecko może opanować nowe treści programu szkolnego nie w ciągu 4, lecz 3 lat, i to z lepszymi wskaźnikami osiągnięć i rozwoju.

Psychologowie radzieccy zwracają również uwagę na możliwość wpływu, jaki uczenie się wywiera nie tylko na rozwój intelektualny, ale także na rozwój różnych stron osobowości (Bożowicz, 1968: Mienczinska, 1968 i in.).

Omawialiśmy też analogiczne badania i eksperymenty prowadzone od lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych (por. rozdz. II, B, s. 74 – 75 i podaną tam bibliografię) oraz ożywioną dyskusję, toczącą się dokoła tych spraw. Zwracają w niej uwagę’-podobnie jak w wymienionej dyskusji J. Piageta i B. Inhelder z psychologami radzieckimi – bardzo istotne zagadnienia stosunku między przyspieszaniem rozw-oju a jego optymalizacją oraz celowości fragmentarycznego wpływania na rozwój50.

W Polsce eksperymenty nad zmienianiem treści i metod nauczania w celu aktywizacji umysłowej uczniów prowadzone są przez dydaktyków i specjalistów poszczególnych przedmiotów. Wykorzystywane są w tych pracach zdobycze psychologii rozwojowej, m.in. teorii Piageta (np. w inspirujących pracach Zofii Krygowskiej z zakresu matematyki51). Sami jednak psychologowie nie podjęli dotychczas na większą skalę zasadniczego problemu: możliwości wpływania na tempo i tok rozwoju przez odpowiednie organizowanie treści i metod nauczania.

Na ogromne znaczenie takiego wpływu wskazuje A. Kłoskowska, opisując przypadek Izabeli ze stanu Ohio (USA) chowanej w odosobnieniu do wieku 6:6 lat. W chwili odnalezienia poziom jej rozwoju oceniono na ok. 2 lata. Dziewczynkę poddano intensywnym zabiegom wychowawczym, uzyskując po 2 latach wyrównanie rozwoju prawie do poziomu 8-letniego dziecka. „Sukces eksperymentu wychowawczego, któremu poddano Izabelę- pisze Kłoskowska (1968, s. 757)–dowodzi wielkiej potęgi oddziaływań wychowawczych i wskazuje wychowawcom, jak rozległe możliwości i doniosłe zadania ma przed sobą ich działalność’’.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.