Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Co cechuje rozwój właściwośći myślenia dziecka?

Podsumowując nasze rozważania możemy stwierdzić, że rozwój głównych Właściwości myślenia dziecka w pierwszych latach nauki, szkolnej da się ująć następująco:

– 1. Główną cechą myślenia staje się jego ukierunkowanie na zdobywanie wiedzy szkolnej – podstaw nauk.

– 2. Opanowywanie pojęć naukowych odbywa się stopniowo. W pierwszym etapie poznawania dzieci zapoznają się z niektórymi istotnymi zewnętrznymi cechami przedmiotów i zjawisk,‘potem przechodzą do opanowania ich cech głębszych i istotniejszych, wreszcie ujmują prawa ich powstawania i rozwoju.

– 3. W związku z przyswajaniem pojęć i zapoznawaniem się z ich nową treścią rozwijają się procesy myślowe, zjawiają się nowe sposoby rozumowania i dowodzenia, nowy stosunek do zjawisk, co z kolei pozwala na ujęcie treści pojęcia w sposób coraz bardziej złożony.

– 4. W toku nauki szkolnej pod kierunkiem nauczyciela zasób pojęć i wyobrażeń dziecka nie tylko stale się powiększa – ale także stale się przekształca. Szkoła, placówki wychowania pozaszkolnego oraz wpływ szerokiego otoczenia, lektury itp. powiększają zasób pojęć dziecka m.in. w ten sposób, że treścią myślenia dziecka czynią nie tylko otaczającą je rzeczywistość, lecz także przedmioty i zjawiska, z którymi jeszcze nigdy się nie stykało. Pojęcia nowe dla ucznia budowane są pod kierunkiem nauczyciela na podstawie zasobu wyobrażeń przedmiotów i zjawisk konkretnych, znanych dziecku z własnego doświadczenia. Nowe jednak -wyobrażenia różnią się od dawnych nie tylko sposobem powstania (pośrednim, poprzez inne wyobrażenia), lecz i tym, że są mniej poglądowe i konkretne, bardziej uogólnione.

– 5. Dzięki zachodzącemu w toku nauczania formowaniu pojęć na podstawie wyodrębniania i uogólniania cech istotnych dokonuje się także systematyzacja pojęć. Każde pojęcie zaczyna mieć określone miejsce w systemie innych pojęć dzięki terhU, że jest z nimi powiązane w określony sposób, odzwierciedlający związki realnej rzeczywistości. W procesie powstawania nowego pojęcia zmieniają się związki, jakie łączą pojęcia, tworząc coraz bardziej obiektywne podstawy do wydawania sądów, rozwoju rozumowania i wnioskowania i coraz sprawniejszego dokonywania operacji myślowych. Zależność ta jest obustronna. Wyższy bowiem poziom myślenia warunkuje szybsze i sprawniejsze nabywanie pojęć ogólnych i operowanie nimi.

– 6. W końcu tego okresu dzieci – jeśli są przygotowywane przez odpowiednie treści i metody nauczania począwszy od kl. I – nabierają umiejętności przeprowadzania operacji myślowych bez oparcia w konkretnym materiale. Jest to wyraźna zdobycz tego okresu rozwojowego. Wykształcone formy myślenia ucznia łączą się z jego ogólnym rozwojem, pozwalają mu coraz lepiej przyswajać całość wiedzy szkolnej, coraz lepiej orientować się w zjawiskach otaczającego życia i coraz rozumniej działać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.