Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.

Aktualny stan psychologii dziecka w Stanach Zjednoczonych

Wpłynęła na to w wyraźny sposób sytuacja społeczno-ekonomiczna wewnątrz kraju: narastająca nierówność poziomu życia różnych grup społecznych, presja opinii społecznej domagającej się zmiany tego stanu rzeczy i związany z tym program polityczny walki z nędzą i jej konsekwencjami. Wszystko to, w dodatkowym kontekście istniejącego układu sił – międzynarodowej rywalizacji między głównymi mocarstwami okresu powojennego, doprowadziło do zwrócenia uwagi społeczeństwa i czynników państwowych na nierówny start życiowy dzieci z różnych grup społecznych, na zagadnienia rozwoju umysłowego dzieci, możliwości i sposoby wpływania na ten rozwój, na rolę czynników wrodzonych i środowiskowych w jego przebiegu.

Tym przeobrażeniom, będącym wynikiem opisanej wyżej obiektywnej sytuacji, towarzyszyło zainteresowanie ze strony czynników społecznych64 i państwowych68, które postawiły sobie za zadanie świadome kontrolowanie stanu psychologii dziecka i planowanie postępu w jej zakresie.

Wśród zjawisk określających aktualny stan psychologii dziecka w Stanach Zjednoczonych istotne znaczenie posiada włączanie jej w ogólny nurt psychologii. Wyraża się to w podejmowanej problematyce, w teoriach stanowiących punkt, odniesienia dla badań nad dziećmi, w prowadzonych dyskusjach, w stronie metodologicznej podejmowanych prac oraz ich treści, w coraz częstszym występowaniu jako ich autorów wybitnych przedstawicieli psychologii ogólnej.

Teoretyczne podstawy badań. W omawianym okresie obserwujemy zdecydowane odejście od badań o charakterze normatywno-opisowym i podejściu czysto praktycznym. Przeważać zaczęła orientacja teoretyczna – zainteresowanie wyjaśnianiem zjawisk, identyfikacją determinujących je ‘zmiennych, ich mechanizmami – inspirująca prace o charakterze eksperymentalnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.