Profesjonalny psycholog z Lublina. Sprawdzona pomoc psychologiczna w Lublinie.
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

Ogólne omówienie dla nauczyciela

Program ten jest skonstruowany w taki sposób, aby każdy z Twoich uczniów lepiej zrozumiał pojęcia matematyczne, z jakimi zapozna się w klasie siódmej, i aby lepiej poznał swoje własne zdolności. Jest…

Pojęcie treści u Twardowskiego

Pojęcie treści u Twardowskiego, pozornie jednoznaczne, poddaje się pewnym interpretacjom, z których jedne mają podstawę w twierdzeniach samego Twardowskiego, inne zaś, jak się wydaje, są wynikiem…

Stanowisko wśród teoretyków uczenia się

Poddano również krytyce założenie, że redukcja bodźców popędowych działa jako wzmocnienie. Sam Miller wspomniał wielokrotnie (zob. na przykład Miller, 1959), że chociaż uznał hipotezę redukcji popędu…

Leczenie szpitalne starszych osób – kontynuacja

Ocenia się, że w Wielkiej Brytanii pacjenci powyżej 60 lat życia stąnowią co najmniej 25% chorych przebywających w szpitalach psychiatrycznych, jednak procent ludzi wymagających różnego typu opieki i…

Rzut oka na teorię Rogersa – kontynuacja

Ostatnio Rogers (1977) zmodyfikował swój pogląd na nieświadomość. Sądzi on obecnie, iż nieświadome procesy organizmu powinny kierować i kierują w rzeczywistości wieloma naszymi zachowaniami. Procesy…

Założenie psychologiczne Bandury

Założenie Bandury dotyczące wzajemnego oddziaływania osoby i środowiska znajduje odzwierciedlenie w jego twierdzeniu, że również systemy samowzmacniania są przyswajane zgodnie z tymi samymi zasadami…

Interpretacja, ekstrapolacja i zastosowanie

Interpretacja oznacza wyjście poza dosłowny przekład przekazu. Oznacza to, że jest się zdolnym zidentyfikować i zrozumieć główne idee zawarte w przekazie, jak również Zrozumieć wzajemne relacje…